पहाडी मधेशी दंगा, मधेशी जनजाित गठबंधन, र िनर्णायक, अिहंसात्मक अन्ितम अान्दोलनको खाँचो

December 28, 2006 at 4:48 am 2 comments

पहाडी मधेशी दंगा, मधेशी जनजाित गठबंधन, र िनर्णायक, अिहंसात्मक अन्ितम अान्दोलनको खाँचो 

— Paramendra Bhagat 

नेपालगंजमा भएको पहाडी मधेशी दंगाको नैितक िजम्मेवारी मुख्य रूपले सयौं वर्षदेिख रहेको सामन्ती सामािजक िवद्वेशलाई जान्छ। त्यसको िजम्मेवारी महेन्द्रको बाङगोिटङगो तथाकिथत राष्ट्रवादलाई जान्छ जसले नेपालका मधेशीलाई नेपाली नै भन्ठान्दैन। र त्यसको िजम्मेवारी काँग्रेस र एमालेमा व्याप्त बाहुनवादलाई जान्छ जसले २०४६ पिछ िनरन्तर त्यही महेन्द्रवादी राष्ट्रवादलाई बढावा िदयो र अिहले पिन िदइराखेको छ। र केही हदसम्म त्यसको िजम्मेवारी सामािजक न्यायको पिवत्र अान्दोलनमा होिमएका ती नेताहरूलाई पिन जान्छ जसले अाफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई िदनुपर्ने अिहंसाको प्रिशक्षण िदनबाट चुिकरहेका छन्। तर त्यस दंगाको व्यवहािरक िजम्मेवारी त स्थानीय प्रशासनलाई नै जान्छ। एउटा राजनीितक पार्टीको िवरोध कार्यक्रम समाप्त भइसकेको भोिलपल्ट शुरू भएको दंगामा स्थानीय गुण्डा, लफङगा, प्रितक्िरयावादीको हात रहेको स्पष्ट देिखन्छ।

र यस दंगाको िजम्मेवारी केही हदसम्म काठमाण्डुको बाहुनवादी िमिडयालाई पिन जान्छ। अप्िरल क्रान्ितको कर्णधार, एउटा िजम्मेवार राजनीितक पार्टीले िकन िवरोध गर्यो भनेर केलाउनु त परै जाअोस्, जनतालाई ती नया उठेका मुद्दाहरूबारे िशक्िषत गर्नु त परै जाअोस्, त्यो िवरोध कार्यक्रम समाप्त भइसकेको भोिलपल्ट शुरू भएको दंगाको िजम्मेवारी त्यस राजनीितक पार्टीको काँधमा थोपर्ने प्रयास भइराखेको देिखन्छ।

सद्भावना (अानन्दी) ले गरेको मधेश बन्द, त्योभन्दा केही अगािड पूर्वी नेपालमा जनजाितहरूले गरेको नौ िजल्ला बन्द अप्िरल क्रान्ितको दोस्रो अध्याय शुरू भएको शंखघोष हो, मधेशी जनजाित गठबंधन बन्ने प्रक्िरयाको शुरूवात हो। मधेशी जनजाित गठबंधन बनेपिछ नेपालको राजनीितमा तख्तापलट हुन्छ। अिहलेसम्म हामीलाई पिन अिधकार देउ, हामीलाई समानता देउ भन्दैअाएका मधेशी र जनजाित अाफै सत्तामा पुग्नेछन्, र हात थापेर माग्ने िवरोधको राजनीित समाप्त हुनेछ। अिधकार भनेको मागेर पाइने कुरा होइन, त्यो अार्जन गिरने कुरा हो। सत्ता र शक्ित भनेको मागेर पाइँदैन, त्यो िछन्नुपर्ने हुन्छ। शक्ित भनेको ब्यालट बाकसबाट अाउने कुरा हो। चतुर्याइकासाथ चुनावी समीकरण बनाएर चुनाव िजत्ने िकिसमले अगािड बढ्नुपर्ने हुन्छ।

देशमा १% ले ९९% मािथ शासन गिररहेको अवस्था िथयो। त्यो समाप्त भयो। अब २०%ले ८०% मािथ शासन गिररहेको अवस्था छ्। त्यसलाई पिन समाप्त गर्नुपर्छ।

मधेशी जनजाित गठबंधन बनाएर एउटा िनर्णायक, अिहंसात्मक अन्ितम अान्दोलन गर्नुपर्ने खाँचो छ। यो संिवधान सभाको चुनाव हुन लागेको होइन, यो दमजम अान्दोलन हुन लागेको हो। अप्िरल क्रान्ित सडकबाट सरेर संसदमा पुग्यो, त्यहाँ गएर केही सेलायो, िदगभ्रिमत भयो, अब त्यो क्रान्ित संसदबाट फेिर सडकमा जान्छ, र सडकबाट ब्यालट बाकसमा। तर यो क्रान्ित पूर्ण रूपले अिहंसात्मक हुनुपर्छ। िहंसामा उत्िरएको क्रान्ित क्रान्ित नै होइन। कार्यकर्ताहरूलाई सडकमा अोराल्नुभन्दा पिहले अिहंसाको प्रिशक्षण िदइनुपर्छ। यो क्रान्ित केही हदसम्म सत्तामा रहेका बाहुनहरू िवरूद्ध अवश्य हो, तर यो प्रमुख रूपले जनताको राजनीितक चेतना जगाउने क्रान्ित हो। जुलुस िनकाल्नु अगािड स्थानीय प्रशासनलाई पूर्वसुिचत गरेर संयोजनमा गएको राम्रो। तोडफोड भनेको गर्नै हुँदैन। िहंसामा उत्िरनै हुँदैन। सडकमा उत्िरएका राजनीितक कार्यकर्तालाई स्थानीय प्रहरीले सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ।

सयौं वर्ष पुरानो सामन्तवादलाई समाप्त पार्नुपर्छ। हजारौं वर्ष पुरानो बाहुनवादलाई समाप्त पार्नुपर्छ।

Source:: http://demrepubnepal.blogspot.com/2006/12/blog-post_27.html

Advertisements

Entry filed under: Articles.

Case Study:: आज पनि नेपालगन्ज अशान्त, सदभाव र्याली बिथोल्दै दङ्गा भड्क्यो Invitation : Kathmandu, 30-Dec-2006

2 Comments Add your own

  • 1. Sambhu Sah  |  December 28, 2006 at 3:50 pm

    All leaders of NSP are cowards, thieves and dogs. To save their own interest in ministerial posts, they have been cheating Madhesi sentiments. ..

  • 2. ranjeet sah  |  December 29, 2006 at 4:31 pm

    nice to read your publication. Really, love it. i am a student, studing in bangladesh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Celebration of 1,00,000

Madhesi Voice

United We Celebrate

People Celebrating faguwa (Holi), with the fun of music, quite popular among Terai people. Holi is celebrated each year on the eve of falgun purnima Faguwa (Holi) Celebration

Past Posts

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 50 other followers


%d bloggers like this: